KRAKÓW

‭+48 532 879 275‬

CZĘSTOCHOWA

‭+48 602 591 969‬

Polityka prywatności i plików cookies

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://eklinikasnu.pl/   (dalej: „Strona internetowa”).

Administratorem Państwa danych osobowych (oraz właścicielem Strony internetowej) jest Justyna Tyfel-Paluszek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Justyna Tyfel-Paluszek Specjalistyczna Praktyka Lekarska, adres: ul. Kącik 5 lok. 1, 30-549 Kraków, NIP: 5732427077. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na wskazany powyżej adres oraz za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@eklinikasnu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 200 4 r. (Dz.U. z 2022 r. Poz. 1648 ze zm.).

Definicje zawarte w § 1 Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

Jakie informacje przetwarzamy?

 1. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) na Państwa temat:
 1. Dane identyfikacyjne: 
  1. w celu zawarcia i realizacji Umowy: imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail,
  2. w celu komunikacji telefonicznej: imię i nazwisko, numer telefonu,
  3. w celu komunikacji e-mailowej: imię i nazwisko, adres e-mail,
  4. w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Logi serwera sieciowego: automatycznie gromadzimy logi serwera sieciowego
  w przypadku odwiedzenia naszej Strony internetowej, za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której odwiedzili Państwo Stronę internetową, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego.
 3. Adresy IP: możemy gromadzić informacje o Państwa adresie IP. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 4. Dane anonimowe i statystyczne: możemy gromadzić także inne informacje na Państwa temat, które nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na Państwa identyfikację, jednak pozwalają nam realizować cele analityczno-statystyczne z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics; są to informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, źródła, z którego przechodzicie Państwo do Strony internetowej, przeglądanych podstronach i przejściach pomiędzy podstronami, czasie spędzonym na Stronie internetowej, kliknięciu w linki, przedziale wieku, płci, przybliżonej lokalizacji (dalej: „Inne informacje”).
 1. W przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz ochrony swoich praw i roszczeń.
 2. Za pośrednictwem Strony internetowej nie zbieramy i nie przetwarzamy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. jeśli komunikują się Państwo z nami drogą e-mailową – w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; nasza korespondencja może zostać zarchiwizowana na potrzeby ustalenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora,
 2. jeśli pozostawiają nam Państwo swój numer telefonu – w celu oddzwonienia zgodnie z Państwa prośbą, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust.1  ustawy Prawo telekomunikacyjne);
 3. jeśli obserwują Państwo nasze media społecznościowe (Instagram, Facebook) lub wchodzą w interakcje z publikowanymi treściami – w celu obsługi naszego konta w mediach społecznościowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. przy zawarciu i realizacji umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którą jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 5. w innych celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie relacji i kontakt w sprawach bieżących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – o ile są Państwo naszym klientem. W pozostałych przypadkach, a także w zakresie, w jakim wykorzystujemy w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 6. w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna oraz umożliwiała szybkie odnajdywanie informacji, a także w celu przesyłania informacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej (jeśli okaże się to konieczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Strony internetowej),
 7. w celach związanych z tworzeniem archiwum na potrzeby ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 8. w celach związanych z analizą i statystyką, wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics, w zakresie Innych informacji, na podstawie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na tworzeniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na Stronie internetowej i jej optymalizacją; 
 9. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 10. w przypadku, gdy o udostępnienie Państwa danych osobowych zwraca się uprawniony organ państwowy, na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy (na przykład sprzedaży, umowy o świadczenie usług), będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

W przypadku komunikacji e-mailowej i telefonicznej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub oddzwonienia zgodnie z Państwa prośbą. Korespondencja może zostać zarchiwizowana w celu ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń. Mogą Państwo zwrócić się do nas o uzyskanie kopii tej korespondencji lub jej usunięcie (chyba, że sprzeciwia się temu nasz nadrzędny interes, np. związany z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami).

Natomiast jeśli są Państwo odbiorcami naszego marketingu, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania. Zawsze kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda, przetwarzamy Państwa dane nie dłużej niż do chwili wycofania tej zgody.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam realizację umowy, udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, czy też prowadzenie działań marketingowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres Administratora.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Udostępnianie Danych Podmiotom Trzecim

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług lub realizacji zawartej umowy. Mogą to być: dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym hostingodawcy, dostawcy systemu do fakturowania, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi IT, podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe, a także inni podwykonawcy, jeśli zakres naszej współpracy wymaga dostępu do Państwa danych. 

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, mogą zostać przekazane do urzędu skarbowego, w celu realizacji obowiązków podatkowych. Mogą one także zostać udostępnione organom państwowym, uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Możemy także wymieniać się informacjami z podmiotami trzecimi, które nie stanowią danych osobowych, takimi jak np. liczba odwiedzin Strony internetowej („Inne informacje”). Takie informacje w żaden sposób nie identyfikują Państwa jako użytkowników naszej Strony internetowej lecz dostęp do nich mają także dostawcy narzędzi, które je gromadzą.

Aktualizacja lub sprostowanie danych

Jeśli chcą Państwo dokonać aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, mogą Państwo przesłać informację na nasz adres e-mail. Otrzymacie Państwo powiadomienie o uaktualnieniu danych. Prosimy o dokonanie aktualizacji danych osobowych w przypadku każdorazowej ich zmiany. Podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby jest zabronione.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, profilowanie

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez naszych pracowników.

Zabezpieczenia Danych Osobowych

Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych jest chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. Nie mamy jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Państwa, do chwili ich dotarcia do nas. 

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony. Wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych w celu wykonania swojej pracy, mogą ten dostęp uzyskać.

Dodatkowo Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

Informacje dodatkowe

Na Stronie internetowej zamieszczono odnośnik „Umów wizytę”, który kieruje Państwa bezpośrednio do portalu internetowego https://znanylekarz.pl (dalej: „Znany Lekarz”). Portal Znany Lekarz jest usługą zewnętrzną i umożliwia umówienie wizyty lekarskiej. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas umawiania wizyty lekarskiej jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przed skorzystaniem z portalu Znany Lekarz, prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem dostępnym pod adresem https://www.znanylekarz.pl/regulamin oraz polityką prywatności, znajdującą się pod adresem https://www.znanylekarz.pl/gdpr/landing. Dopiero po umówieniu wizyty za pośrednictwem portalu Znany Lekarz, Państwa dane zostaną udostępnione Administratorowi (na zasadach określonych w w/w regulaminie i polityce prywatności), który stanie się odrębnym administratorem tych danych osobowych. 

Pliki cookies

 1. Definicja: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie muszą Państwo ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu internetowego, a Państwa urządzenie jest rozpoznawane przez ten serwis internetowy, przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora (własne pliki cookies) lub przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich). Na Stronie internetowej stosowane są zarówno sesyjne pliki cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki, jak również stałe pliki cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Czy pliki cookies to dane osobowe: pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Takie dane nie są jednak przez nas ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług.
 3. Rodzaje plików cookies: Na Stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej; zazwyczaj są używane w odpowiedzi na Państwa działania, takie jak np. ustawienie opcji prywatności; jeśli zmienią Państwo ustawienia swojej przeglądarki internetowej blokując niezbędne pliki cookies, Strona internetowa nie będzie działała prawidłowo,
  • funkcjonalne pliki cookies: pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonanych na Stronie internetowej i w ten sposób umożliwiają dostosowanie jej do Państwa preferencji,
  • statystyczne pliki cookies: umożliwiają nam zmierzenie ilości wizyt na Stronie internetowej oraz ustalenie, skąd Użytkownicy docierają na naszą Stronę internetową, a także w jaki sposób z niej korzystają; ta wiedza pozwala na tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
  • marketingowe pliki cookies: pozwalają określić profil Użytkownika i dostosować nasze reklamy publikowane w innych serwisach internetowych do Państwa preferencji oraz zapobiegają pojawianiu się tych samych reklam.
 1. Podstawa korzystania z plików cookies: co do zasady podstawą korzystania z plików cookies jest wyrażona przez Państwa zgoda. Przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej wyświetlone zostaje okienko służące do wyrażenia zgody na wszystkie lub niektóre pliki cookies (lub ich odrzucenie). Do czasu wyrażenia zgody pliki cookies pozostają zablokowane. Nie dotyczy to jednak niezbędnych plików cookies. 
 2. Własne pliki cookies: administrator korzysta z własnych plików cookies w celu przechowywania informacji o sesji Użytkownika (tj. o adresie IP, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Pozwalają one zapewnić prawidłowe działanie niektórych funkcji Strony internetowej.
 3. Pliki cookies podmiotów trzecich: szczegółowa informacja o plikach cookies podmiotów trzecich znajduje się w poniższej tabeli:
NazwaDostawcaFunkcja Zakres pobieranych danychOkres działania
_ga_*Google AnalyticsStatystyczneprzechowywanie i zliczanie odsłon.1 rok
_gcl_auGoogle AdsenseMarketingoweprzechowywanie i śledzenie konwersjitrwałe
_gaGoogle AnalyticsStatystycznedo przechowywania i zliczania odsłon2 lata
Cmplz_banner-StatusComplianzFunkcjonalnydo przechowywania, jeśli baner plików cookie został odrzucony
 Cmplz_consented_servicesComplianzFunkcjonalnydo przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie1 rok
cmplz_functionalComplianz
Funkcjonalnydo przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie1 rok
cmplz_marketingComplianzFunkcjonalnydo przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie1 rok
cmplz_policy_idComplianzFunkcjonalnyaby zapisać zaakceptowany identyfikator polityki plików cookie1 rok
cmplz_preferencesComplianzFunkcjonalnydo przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie.1 rok
cmplz_statisticsComplianzFunkcjonalnydo przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie.1 rok

 1. Wyłączenie plików cookies: w każdej chwili, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, mogą Państwo zablokować wszystkie lub niektóre pliki cookies (także te, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę). Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej lub niektórych jej funkcji.

Postanowienia końcowe

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@eklinikasnu.pl
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@eklinikasnu.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.