KRAKÓW

‭+48 532 879 275‬

CZĘSTOCHOWA

‭+48 602 591 969‬

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze Strony internetowej działającej pod adresem https://eklinikasnu.pl/

Administratorem Strony internetowej jest Justyna Tyfel-Paluszek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Justyna Tyfel-Paluszek Specjalistyczna Praktyka Lekarska, adres: ul. Kącik 5 lok. 1, 30-549 Kraków, NIP: 5732427077. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na wskazany powyżej adres oraz za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@eklinikasnu.pl.

1. Definicje

 1. Administrator – oznacza Justynę Tyfel-Paluszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Justyna Tyfel-Paluszek Specjalistyczna Praktyka Lekarska, adres: ul. Kącik 5 lok. 1, 30-549 Kraków, NIP: 5732427077,
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
 3. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://eklinikasnu.pl/
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej.

2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Strony internetowej

 1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin, po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu elektronicznego https://eklinikasnu.pl/.
 2. Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, z zastrzeżeniem, że zawarte na Stronie internetowej materiały i informacje nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą jej zastąpić. Treści zawarte na Stronie internetowej nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek sposobu leczenia (bądź rezygnacji z leczenia) i nie należy traktować ich jak indywidualnej diagnozy lekarskiej. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogą wpłynąć na Państwa życie lub zdrowie należy skontaktować się z lekarzem w celu otrzymania indywidualnej porady. 
 3. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 4. Administrator dokłada starań, aby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły oraz aby korzystanie z niej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy techniczne.
 5. Publiczny charakter sieci Internet wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Administratora lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Warunki techniczne

 1. Ze Strony internetowej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, tablet albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażone w system operacyjny (Windows, Linux, Mac lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari w najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. 
 2. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego. Stosowanie plików cookies ma na celu m.in. poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje jednak, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej. 
 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zakończyć korzystanie ze Strony internetowej poprzez jej opuszczenie.


4. Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora

 1. Administrator jest uprawniony zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony internetowej lub jej niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikacje oraz z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Strony internetowej, jeżeli powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 2. Administrator prosi Użytkowników o zawiadomienie na adres kontakt@eklinikasnu.pl o nieprawidłowych, niedokładnych, błędnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem lub w inny sposób niepożądanych treściach, które Użytkownik zauważył na Stronie internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
 1. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
 2. wykorzystywania Strony internetowej w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
 3. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
 4. wykorzystywania Strony internetowej w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
 5. wykorzystywania Strony internetowej, bez pisemnej zgody Administratora, w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
 6. wykorzystywania Strony internetowej w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
 7. wykorzystywania Strony internetowej w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (ang. database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
 8. wykorzystywania Strony internetowej do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
 9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Administratora;
 10. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący przeciążanie łącza;
 11. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący naruszenie interesów Administratora;
 12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze Strony internetowej bez zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
 13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 1. Użytkownik, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie jest uprawniony do wykorzystywania Strony internetowej w celu prowadzenia jakiejkolwiek, bezpośredniej lub pośredniej reklamy produktów i usług.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia zasad korzystania ze Strony internetowej, określonych w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przez przełamywanie zabezpieczeń Strony internetowej, zamieszczanie na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, bądź deprecjonującym działalność Administratora lub podmiotów trzecich, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, zablokuje dostęp do Strony internetowej takiemu Użytkownikowi oraz usunie takie treści. 


5. Prawa własności intelektualnej

 1. Strona internetowa zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym prawa do nazwy, domeny internetowej, wzorców, formularzy, logotypów (za wyjątkiem materiałów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), a ich wykorzystanie (z wyłączeniem dozwolonego użytku osobistego), kopiowanie oraz wszelkie formy dystrybucji są zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne do utworów opublikowanych na Stronie internetowej oraz prawa własności przemysłowej przysługują Administratorowi lub innym uprawnionym podmiotom i są chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie przyzwolenia, ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, na jakiejkolwiek zasadzie.
 4. W ramach dozwolonego użytku osobistego, Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania Strony internetowej lub jej fragmentów, pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie dla celów własnych, o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Administratora lub innych uprawnionych podmiotów.
 5. Strona internetowa, ani żadna z jej części, w tym zawarte na Stronie internetowej informacje lub materiały nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych, w tym kopiowane, transmitowane, modyfikowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji bądź wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej zgody Administratora (lub innego podmiotu uprawnionego), wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej przez Użytkownika może rodzić odpowiedzialność określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


6. Usługi elektroniczne

 1. Administrator świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie, nieodpłatną usługę elektroniczną formularz kontaktowy.
 2. Usługa elektroniczna świadczona jest co do zasady 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie internetowej, umożliwiającego pozostawienie przez Użytkownika swojego numeru telefonu w celu oddzwonienia na ten numer przez Administratora. Korzystanie z formularza kontaktowego jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania numeru telefonu. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z formularza kontaktowego zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania ze Strony internetowej.

7.  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Justyna Tyfel-Paluszek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Justyna Tyfel-Paluszek Specjalistyczna Praktyka Lekarska, NIP: 5732427077 (Administrator).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.


8. Postanowienia końcowe 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 3. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu konsumenta lub przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta, są korzystniejsze dla konsumenta lub przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają konsumentowi lub przedsiębiorcy działającemu na prawach konsumenta korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Strony internetowej. 
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2023 roku.